หน่วยงานที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถานบันอุดมศึกษาไทย (ALIST)
Display # 
1   Link   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
1076
2   Link   ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
165
3   Link   ห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
287
4   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1092
5   Link   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1609
6   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1560
7   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1084
8   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1174
9   Link   สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
1003
10   Link   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
1024
11   Link   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
1154
12   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1463
13   Link   งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร
931
14   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
964
15   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
924
16   Link   หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
829
17   Link   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1520
18   Link   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1081
19   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2634
20   Link   สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2613
« StartPrev12NextEnd »
Page 1 of 2