หน่วยงานที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถานบันอุดมศึกษาไทย (ALIST)
Display # 
1   Link   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
982
2   Link   ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
73
3   Link   ห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
180
4   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
995
5   Link   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1413
6   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1436
7   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
1004
8   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1064
9   Link   สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
928
10   Link   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
950
11   Link   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
1090
12   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1377
13   Link   งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร
870
14   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
898
15   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
865
16   Link   หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
765
17   Link   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1437
18   Link   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1016
19   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
2415
20   Link   สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2394
« StartPrev12NextEnd »
Page 1 of 2